fbpx

27 พ.ย. นี้ กรมพัฒฯ ปิดปรับระบบ DBD Registered

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมปรับระบบการออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered และ DBD Verified ให้สะดวก ปลอดภัย และง่ายต่อการติดตั้งมากยิ่งขึ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะทำการปิดระบบการให้เครื่องหมาย DBD Registered เดิม ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 58 และ จะดำเนินการส่ง Source

Read more