ภาษีโฆษณา

ข้อมูลจากสรรพากรระบุว่า การทำใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จากต่างประเทศ เช่น การทำโฆษณาผ่าน Google, Facebook จะต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หมายถึงอะไรบ้าง

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง บริการหรือทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างที่ส่งมอบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งลักษณะของบริการเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยบริการดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้หากปราศจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Netflix, Spotify, Facebook Ads หรือ Google Ads

Facebook ชี้แจงเพิ่มเติม

  • Facebook จะไม่บวก VAT ในการซื้อโฆษณาบน Facebook แต่ระบบจะใส่ VAT เพิ่มเข้าไปในขณะที่คุณถูกเรียกเก็บค่าบริการสําหรับโฆษณา
  • ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการประเมินตนเองและชําระภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยภายใต้การเก็บภาษีย้อนกลับตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย
  • Facebook ไม่สามารถให้คําแนะนําด้านภาษีได้ หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับภาษีแนะนำให้ติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีหรือสรรพากร

ลงโฆษณา Google Ads ผ่าน LnwShop ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

สำหรับร้านค้าที่มีการลงโฆษณา Google Shopping Ads หรือ Google Text Ads ผ่านระบบของ LnwShop นั้น LnwShop ได้มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับร้านค้าอยู่แล้ว ทำให้ร้านค้าไม่ต้องกังวลว่าจะมีการคิดเพิ่มเติมจากเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้หากร้านค้าต้องการดูรายละเอียดค่าโฆษณาสามารถเข้าไปดูได้ที่ ระบบหลังร้าน > รายการใบเสร็จ LnwPay ได้เลยค่ะ

การใช้จ่ายโฆษณาสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้นะ

สำหรับร้านค้าเทพที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถที่จะนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการโฆษณาไปยื่นลดหย่อนภาษีในส่วนของค่าใช้จ่ายได้ (กรณียื่นหักค่าใช้จ่ายตามจริง) โดยร้านสามารถศึกษาข้อมูลนี้ได้ที่บทความ ว่าด้วยเรื่อง “ภาษี” กับ “ร้านค้าออนไลน์” นะคะ

ส่วนร้านค้าเทพที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว ก็สามารถนำ Vat ที่เสีย ไปยื่นเป็นภาษีซื้อ และนำค่าใช้จ่ายไปใช้เป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เช่นกันค่ะ