fbpx

[PR] สารานุกรมของพ่อ แหล่งรวมภาพถ่าย และเรื่องราวที่น่าประทับใจของคนไทย ที่มีต่อในหลวง ร.๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้าน ตลอดระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงมีพระราชดำริพัฒนาโครงการมากกว่า 4,000 โครงการ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนทำงานในสายอาชีพต่าง ๆ มากมาย

Read more

แนะนำ พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ

“พฤษภกาสร    อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหลายในกายมี นรชาติวางวาย  มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี  ประดับไว้ในโลกา” ณ เวลานี้ บทกลอนสอนใจจากเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันท์ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ได้สะท้อนใจให้เห็นจริงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่ความดีของพระองค์ยังคงประดับไว้ในโลกา… และ “พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ” เว็บไซต์ที่จำลองรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมทุกความจำของชาวไทย

Read more