fbpx

ไม่แจ้งราคาหน้าร้านออนไลน์ ถือว่ามีความผิด! ประกาศจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 102 พ.ศ. 2562 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ 

Read more