ช้อปดีมีคืน 2565

“ช้อปดีมีคืน” มอบสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2565 สูงสุด 30,000 บาท เริ่ม 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 นี้


ช็อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท

“ช้อปดีมีคืน” โครงการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปีจากรัฐบาล ให้สิทธิ์ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำใบกำกับภาษี มาลดหย่อนค่าใช้จ่ายในปีภาษี 2565 ได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

ระยะเวลาโครงการ

 • 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์

 • ผู้มีเงินได้ ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถซื้อสินค้าหรือบริการที่เข้าเงื่อนไขโครงการ และเก็บใบกำกับภาษีไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยื่นลดหย่อนในปีภาษี 2565 ได้เลย

สินค้าที่ร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน

สินค้าและบริการที่เข้าเงื่อนไขช้อปดีมีคืน ได้แก่

 • สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • สินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว
 • หนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไขช้อปดีมีคืน ได้แก่

 • สุรา, เบียร์ และไวน์
 • ยาสูบ
 • น้ำมันและก๊าซ สำหรับเติมยานพาหนะ
 • รถยนต์, รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมถึง หนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • บริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค, ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ร้านค้าเทพก็เข้าร่วมได้ในฐานะผู้ขาย!

สำหรับร้านค้าเทพที่จำหน่ายสินค้าที่เข้าเงื่อนไขโครงการ “ช้อปดีมีคืน” และสามารถออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าได้ ก็สามารถเข้าร่วมการขายสินค้าในโครงการนี้ได้ ซึ่งหากร้านค้าของคุณมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อยู่แล้ว ก็สามารถเข้าร่วมขายสินค้าได้ทันที

รู้หรือไม่ - ระบบร้านค้าออนไลน์ LnwShop มีบริการออกใบกำกับภาษีให้ร้านค้าเทพได้ใช้งานฟรีด้วยนะ! เพียงเข้าไปเปิดใช้งานระบบใบกำกับภาษีที่ ระบบหลังร้าน > การเงิน | บัญชี > ตั้งค่าใบเสร็จ | ใบกำกับ และเลือกเปิดใช้ระบบออกใบกำกับภาษี
ระบบใบกำกับภาษี (VAT) - ช้อปดีมีคืน 2565

ที่มา: