โครงการ “Saphan Digital” (สะพานดิจิทัล) เป็นความร่วมมือระหว่าง Google ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ LnwShop และหลากหลายพันธมิตรเพื่อช่วยให้คนไทยพัฒนาทักษะทางดิจิทัลอย่างยั่งยืนผ่านการเรียนทางออนไลน์ฟรี

Saphan Digital มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ โดยได้จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ฟรีสำหรับผู้ประกอบการ (SMEs) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัล ในด้านต่างๆ และยังได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะและความรู้ใหม่ๆ ไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยตัวเองโดยผ่าน 3 หัวข้อหลักได้แก่

  • เครื่องมือดิจิทัล เรียนรู้และเข้าถึงเครื่องมือที่จะช่วยธุรกิจให้มีตัวตนและเติบโตบนโลกออนไลน์
  • ความรู้ในการทำธุรกิจเบื้องต้นและทักษะดิจิทัล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลร่วมกันระหว่างผู้ร่วมเรียน ทั้งผู้ประกอบการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจในการใช้งานได้อย่างลึกซึ้ง

โดย LnwShop ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้ในด้านเครื่องมือดิจิทัล ที่ช่วยให้ธุรกิจมีตัวตนและเติบโตได้บนโลกออนไลน์

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจที่ได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงกับธุรกิจ หรือ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรแล้ว

ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม และสามารถนําไปใช้สําหรับการสมัครงานในภายภาคหน้าได้อีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://saphandigital.moc.go.th

Saphan Digital สำหรับผู้ประกอบการ SME Saphan Digital สำหรับ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร