ช่วงนี้ข่าวเกี่ยวกับ e-Money ที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำลังมาแรง หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า e-Money คืออะไร และ บริการรับชำระเงินเทพเพย์ใช่บริการ e-Money หรือไม่ วันนี้เราเลยอยากพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  ซึ่งมี e-Money เป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้กัน

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  คืออะไร

“การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การโอนสิทธิครองเงิน หรือการโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน  – อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกาารควบคุมดูแลธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551

กล่าวโดยสรุปแล้ว การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือ การใช้ระบบต่าง ๆ ในการฝาก,ถอน,โอน หรือหักเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ นั่นเอง

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ต้องจดทะเบียนกับธปท.

การให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) นั้นต้องมีการขึ้นทะเบียนกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธุรกิจ e-Payment ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธปท. ประกอบด้วยบริการ 8 ประเภท ดังนี้  

1. บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

e-Money หรือ เงินอิเล็กทรอนิกส์ คือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า หรือทำธุรกรรมอื่น ๆ แทนเงินสด ตามมูลค่าของเงินที่ผู้ใช้บริการฝากไว้กับผู้ให้บริการ หรือที่เราอาจจะคุ้นกันในศัพท์ที่ว่า “e-Wallet” นั่นเอง

2. บริการเครือข่ายบัตรเครดิต 

เครือข่ายบัตรเครดิต คือ เครือข่ายการให้บริการรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิสก์ส่งต่อไปยังผู้ให้บริการบัตรเครดิตต่าง ๆ

3. บริการเครือข่ายอีดีซี (EDC Network)

เครือข่ายอีดีซี (EDC Network) คือ จุดเชื่อมต่อ หรือ เครือข่ายของการให้บริการอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับการรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

4. บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงิน (Transaction Switching)

Transaction Switching คือ บริการเป็นศูนย์กลาง หรือจุดเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลรายการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ให้บริการตามที่ตกลงกัน

5. บริการหักบัญชี (Clearing)

บริการหักบัญชี คือ บริการรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลตามคำสั่งการชำระเงิน รวมถึงการจัดการต่าง ๆ ให้กระบวนการชำระดุลระหว่างเจ้าหนี้ และลูกหนนี้สำเร็จลุล่วง

6. บริการชำระดุล (Settlement)

บริการชำระดุล คือ บริการระบบการชําระเงินที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ให้บริการหักเงินฝากของผู้ใช้บริการไปใช้ในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้

7. บริการรับชำระเงินแทน

บริการรับชำระเงินแทน คือ บริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเจ้าหนี้

8. การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย

การบริการประเภทนี้จะเป็นการรับชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่จะไม่มีการเก็บเงินไว้

LnwPay เป็นบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย ไม่ใช่บริการ e-Money

สำหรับระบบรับชำระเงินเทพเพย์ เป็นบริการที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทยในประเภทของ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย เลขที่ ค(3) 008/2555 โดยจดทะเบียนเมื่อ 26 ธันวาคม 2555

ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการ e-Payment ได้อย่างไร

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการ e-Payment แบบต่าง ๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธปท.  หรือ www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/OversightOfEmoney/ListOfEmoney/Pages/eMoneyProvider.aspx


ที่มาของข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

Edit: เพิ่มคำว่า e-Wallet ในคำอธิบายเกี่ยวกับ e-Money ต้องขอบคุณ Oravee Smithiphol  ที่ทำให้คิดถึงศัพท์คำนี้ออกด้วยนะคะ