[PR] สัมมนาการตลาดของคนตัวเล็กที่มีฝันใหญ่ ภาค: ชนะใจลูกค้าด้วย Loyalty Platform กับ BOXBOX.me ครั้งที่ 2 & 3

Seminar-Poster-2nd

จากที่เราเคยได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ สัมมนาการตลาดของคนตัวเล็กที่มีฝันใหญ่ ภาค: ชนะใจลูกค้าด้วย Loyalty Platform กับ BOXBOX.me ครั้งที่ 1 ไปแล้ว  ซึ่งงานดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปพร้อมกับผลตอบรับที่ดี  ทำให้ BOXBOX.me จัดงานสัมมนาครั้งที่ 2 & 3 ขึ้นมาอีกครั้ง

สัมมนาการตลาดของคนตัวเล็กที่มีฝันใหญ่ ภาค: ชนะใจลูกค้าด้วย Loyalty Platform ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

 •       ครั้งที่ 2 วันพฤหัสที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 8:45 – 12:00
 •      ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 12:45 – 16:00
ณ ห้อง 513 ชั้น 5 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ
1 ลงทะเบียน
2 Loyalty Program – รู้จักเครื่องมือการตลาดในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า By ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์
3 Break
4 BOXBOX.me Workshop – เรียนรู้การใช้โปรแกรม เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน By BOXBOX Team
5 Q&A ไขปัญหาคาใจ

จำนวนทั้งหมด 50 ที่นั่ง

หลักการและเหตุผล
     ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูง การทำโปรโมชั่นเคมเปญสะสมแต้มต่างๆ มีให้เห็นอยู่ทั่วไป แต่หากลองคำนวณกันให้ดีแล้ว บัตรพลาสติกหรือกระดาษสำหรับทำเคมเปญก็มีต้นทุนที่สูง และไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เพราะลูกค้ามักจะลืมไม่พกบัตรเป็นประจำ แต่วันนี้ประเทศไทยเรามีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองโดยคนไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของ SME ไทย ในชื่อบริการว่า BOXBOX.me เพียงแค่ใช้เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าก็สามารถสะสมแต้มหรือสะสมยอดซื้อ และแลกรับสิทธิ์ผ่าน SMS ได้โดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟน นอกจากนี้ลูกค้าเองก็สามารถเช็คข้อมูลได้ผ่านเว็บ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือทั้ง Android และ iPhone, iPad ทั้งสะดวกสบาย และสนุกกับการสะสมโดยไม่ต้องพกบัตรให้หนักกระเป๋าอีกต่อไป
     สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆ SME ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ Loyalty Program หรือเครื่องมือที่เป็นกลยุทธ์สำคัญหนึ่งในการชนะใจลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management (CRM) ทำให้เรารู้จักลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ามากขึ้น สามารถวางแผนเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความภักดีต่อสินค้าหรือ บริการของเรา
     โดยการสัมนนานี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ SMEs ใช้ Mobile Application ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ
     1) เพื่อให้ SMEs มีระบบ Mobile Application ด้านการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มผลิตการบริหารจัดการในกิจการ
     2) เพื่อให้ SMEs ที่นำไปใช้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
     3) เพื่อ SMEs จำนวนไม่น้อยกว่า 250 กิจการ ได้ระบบ Mobile Application เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
     4) เพื่อการพัฒนาเครือข่าย SMEs ในการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัยด้วย IT

 ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

 • ฟรีตลอดรายการ สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีคุณสมบัติ*  แถมสิทธิ์การใช้งาน BOXBOX.me box L 15,000 รายการ
คุณสมบัติและเงื่อนไข SME ที่ต้องการร่วมรายการฟรี
     เนื่องจากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะ ผู้ที่จะเข้าร่วมรายการจึงจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการดัง ต่อไปนี้คือ
     1) เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มีกิจการดำเนินอยู่แล้ว และมีเอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (ต้องนำหลักฐานการประกอบธุรกิจมายืนยันในวันอบรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คือ ก.ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนพาณิชย์อีเล็คโทรนิคส์ ข.หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ค.หนังสือจดทะเบียนบริษัท )
     2) ในกรณีที่เจ้าของธุรกิจไม่สามารถมาเองได้สามารถส่งตัวแทนที่มีตำแหน่งอย่างน้อยระดับหัวหน้างานมาอบรมแทนได้
     3) สถานประกอบการหนึ่งแห่งสามารถส่งตัวแทนมาอบรมได้ จำกัดไม่เกิน 2 ที่นั่ง
     4) ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่รู้หรือได้รับมอบหมายสามารถกรอกแบบฟอร์มให้ข้อมูล จริงเกี่ยวกับธุรกิจทั้งก่อนและหลังอบรม เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลโครงการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
SME ที่จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
     1) สำเนาบัตรประชาชนของตัวแทน SME ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ BOXBOX.me โดยตรง
     2) สำเนาเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทะเบียนพาณิชย์ (ทะเบียนการค้า)/ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือจดทะเบียนหุ้นส่วน หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท (หนังสือบริคณห์สนธิ)
BOXBOX.me_merchant-page-1024x532
ขั้นตอนการสมัคร
     1) สามารถลงทะเบียน
          ครั้งที่ 2 ได้ที่ http://bit.ly/10ORPq1
          ครั้งที่ 3 ได้ที่ http://bit.ly/17r6lbp
     2) รออีเมล์หรือโทรศัพท์ยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน โดยการพิจารณาให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับสิทธิ์ในการอบรมจะตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังนี้ คือลำดับก่อนหลังในการลงทะเบียน คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของโครงการ
     3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรมจริงอย่างน้อย 2 วัน โดยผู้ที่จะเข้าอบรมแทนจะต้องมาจากธุรกิจเดียวกัน หรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้างานเท่านั้น
สนใจติดต่อ
คุณวชิระ แซ่ตั้ง (คัง)
M. 085-5617-618
E-mail : care@boxbox.me

MeMaytapriya

มนุษย์ออนไลน์ ที่ชอบตามติดทุกการเปลี่ยนแปลงบนโลกดิจิทัล และยังขายของออนไลน์อีกด้วย #MeMaytapriya #Lnw #LnwShop #YWC #TWA

One thought on “[PR] สัมมนาการตลาดของคนตัวเล็กที่มีฝันใหญ่ ภาค: ชนะใจลูกค้าด้วย Loyalty Platform กับ BOXBOX.me ครั้งที่ 2 & 3

Leave a Reply

สวัสดีค่ะ Lnw Blog ขออนุญาตเก็บ Cookie ของคุณนะคะ Cookie ที่เราเก็บมีไว้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงบทความต่าง ๆ ในบล็อกของเรา เพื่อให้เป็นบล็อกที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น รวมถึงเราจะมีการใช้เพื่อทำการตลาดในการนำเสนอเนื้อหาที่คุณน่าจะสนใจให้กับคุณ หากคุณอยากให้เรานำเสนอข้อมูลที่ถูกใจคุณ รบกวนกด "ยินยอม" ให้เราได้เก็บข้อมูลด้วยนะคะ ทาง Lnw Blog ต้องขอบคุณที่คุณอนุญาตให้เราเก็บ Cookie ด้วยค่ะ แต่หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่ ตั้งค่า นะคะ และคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ค่ะ

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็นค่ะ

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Analytics

  คุ้กกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ หากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผลและปรับปรุงเว็บไซต์ได้

 • Google Tag Manager

  คุ้กกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ หากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผลและปรับปรุงเว็บไซต์ได้

 • Facebook Pixel

  คุ้กกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลเพื่อการโฆษณา หากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาโฆษณาของเราได้

บันทึก