“Courage is doing what you’re afraid to do. There can be no courage unless you’re scared.”
จงกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่คุณกลัว เพราะคงไม่มีความกล้าหาญเกิดขึ้น ถ้าคุณไม่ถูกทำให้กลัว
;Eddie Rickenbacker

Leave a Reply