There is much in the world to make us afraid. There is much more in our faith to make us unafraid.

มีเรื่องมากมายในโลกนี้ที่ทำให้เราหวาดกลัว แต่ก็มีความศรัทธาที่มากมายยิ่งกว่าที่ทำให้เราไม่ต้องกลัว

สำนวนเทพโดย Frederick W. Cropp

Leave a Reply