ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 102 พ.ศ. 2562 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ 

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้

 • เป็นข้อกำหนดที่ใช้กับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ไม่ว่าจะขายผ่านเว็บไซต์, สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น FB, IG, Twitter ฯลฯ
 • ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้
  • ราคาจำหน่าย (เป็นตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีเลขอารบิกกำกับ)
  • ค่าบริการ
  • ประเภทสินค้า ชนิดสินค้า
  • ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก
  • รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ
  • รายละเอียดการจัดส่ง
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากราคาสินค้าหรือบริการ เช่น ค่าจัดส่ง, ค่าติดตั้ง
 • ข้อมูลที่ต้องแสดง จะต้องแสดงอย่างเปิดเผย ชัดเจน ครบถ้วน สามารถอ่านได้ง่าย

การไม่แสดงข้อมูลให้ครบถ้วน หรือให้ผู้ซื้อสอบถามราคาใน inbox ถือว่ามีความผิดด้วยนะ!

บทลงโทษหากฝ่าฝืน: หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ซึ่งหากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ โดยไม่ปิดป้ายแสดงราคา สามารถแจ้งเรื่องได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569 หรือในต่างจังหวัดแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมและเปรียบเทียบปรับได้แล้ว ผู้ที่แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับ 25% ของเงินค่าปรับ

อ่านประกาศนี้ทั้งหมดได้ที่ https://law.dit.go.th/Upload/Document/0301fbb6-5631-445d-a13d-28550a92349e.pdf