รวมเว็บพระราชดำรัส

ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ ยังคงดำเนินต่อไป วันนี้ Sayreya เลยขอพาทุกคนไปรู้จักกับเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่เป็นแหล่งข้อมูลของโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ และแหล่งรวมพระราชดำรัสของในหลวงกันค่ะ

1. เว็บไซต์สำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เว็บไซต์สำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ภายในเว็บไซต์ของสำนักงานกปร. จึงมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกโครงการ รวมถึงข้อมูลแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

เยี่ยมชมเว็บเว็บไซต์สำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคลิกเลย

2. เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ

เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ

สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ โดยปัจจุบันสำนักราชเลขาธิการมีภารกิจในงานหนังสือที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการ, เอกชน และบุคคลทั่วไปส่งมาเพื่อนำขอให้นำความขึ้นบังคมทูนพระกรุณา ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัย และพระมหากรุณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งทำหน้าที่รับพระราชทาน พระราชดำริ และพระราชดำรัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้เว็บไซต์ของสำนักราชเลขาธิการมีข้อมูลทั้งเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ, พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท,  รวมถึงข่าวในพระราชสำนักต่าง ๆ

นิทรรศการเสมือนจริงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการเสมือนจริง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายในเว็บของสำนักราชเลขาธิการยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่รวบรวมเอาพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ มานำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการเสมือนจริงอีกด้วย

เยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการคลิกที่นี่

ชมนิทรรศการเสมือนจริงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคลิกที่นี่

3. เว็บไซต์สุขพอที่พ่อให้

สุขพอที่พ่อให้

สุขพอที่พ่อให้ เว็บไซต์ของโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ โครงการดี ๆ ของสำนักราชเลขาธิการ ที่ผลิต และรวบรวมสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาไว้เพื่อเผยแพร่ และขยายแนวความรู้ตามพระราชดำริให้เข้าถึงเยาวชน และประชาชนทั่วไป

4. เว็บไซต์มูลนิธิชัยพัฒนา

มูลนิธิชัยพัฒนา

มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองค์ทรงดำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน เพื่อให้การสนับสนุน และช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์เร่งด่วนที่จำเป็นต้องกระทำโดยเร็ว ซึ่งภายในเว็บไซต์ของมูลนิธิชัยพัฒนานี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริที่ทางโครงการได้ดำเนินการ รวมถึงแนวคิด และทฤษฎีด้านต่าง ๆ ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เยี่ยมชมเว็บไซต์มูลนิธิชัยพัฒนาคลิกเลย 

5. แอปพลิเคชันสุขพอที่พ่อสอน

capture-20161018-152418-horz

แอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” เป็นแอปฯ ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอนมาเผยแพร่ โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวดหมู่ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557

ศึกษารายละเอียดของแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแปพลิเคชันได้ที่นี่ >> สำหรับผู้ใช้ระบบ iOS | สำหรับผู้ใช้ระบบ Android

และทั้งหมดนี้คือ 4 เว็บไซต์ และ 1 แอปพลิเคชันที่นำเสนอเกี่ยวกับพระราชดำรัส และข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Sayreya เชื่อว่าบทความนี้จะช่วยให้พวกเราคนไทยได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับพระราชดำรัส และข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้มากขึ้น และยังหวังว่าแหล่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้พวกเราได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อลบคำกล่าวอ้างต่าง ๆ ที่ไม่เป็นความจริงที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลในปัจจุบันได้นะคะ ^^