unnamed

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ปรึกษาโครงการฯ) ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาร้านค้าออนไลน์ไทยสู่สากล (Improve Thai e-Shop to Worldwide)” (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

unnamed (1)

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ

1. ได้รับการประเมินวิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็งของเว็บไซต์ รวมถึงจุดที่จะต้องปรับปรุงโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce โดยตรง

2. ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการในการทำร้านค้าออนไลน์จากโค้ชผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ

3. ได้รับแนวคิด คำปรึกษา และคำแนะนำอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับร้านค้าออนไลน์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากวิทยากรกลุ่มย่อย (โค้ช) ในการพบปะแต่ละครั้ง

4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีช่องทางในการติดต่อขอความเห็นและคำปรึกษาจากโค้ช ผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook Group และ Line Group) ที่โครงการจะสร้างไว้ให้ตลอดช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

5. ได้มีโอกาสทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายทางธุรกิจกับเพื่อนผู้ประกอบการร่วมรุ่นท่านอื่นๆ

6. ธุรกิจที่มีศักยภาพ และแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา จะได้รับการหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษา และได้รับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทางสื่อต่างๆ หลังจากโครงการสิ้นสุดลง

คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ

1. มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง
2. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับ DBD Registered (สามารถไปยื่นจดทะเบียนฯ ให้เสร็จก่อนวันที่ 14 พค.ได้)
3. สินค้า/บริการ ไม่ผิดกฎหมาย/ไม่ละเมิดลิขสิทธิ
4. มีความตั้งใจหรือมีแผนงานในการทำตลาดต่างประเทศ

กำหนดการให้คำปรึกษาเชิงลึก (Coaching & Consulting) 

พบที่ปรึกษา/โค้ช ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 18 หรือวันพุธที่ 20 พ.ค. 2558

หัวเรื่อง : ระบบการบริหารจัดการภายใน เช่น การออกแบบเว็บไซต์ การนำเสนอรูปภาพสินค้า/บริการ

 

พบที่ปรึกษา/โค้ช ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 3 หรือวันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 2558

หัวเรื่อง : การทำการตลาดและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

 

สถานที่ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)

563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

การประเมิน และวิเคราะห์เว็บไซต์ ถึงจุดแข็งจุดอ่อน โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน e-Commerce  และได้เข้าร่วม workshop / Coaching & consulting กับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้าน e-Commerce โดยตรง อีก 2 ครั้ง เพื่อพัฒนาร้านค้าออนไลน์ในด้านที่อ่อนตามผลการวิเคราะห์ทั้งในปัจจัยจากภายใน เช่น โครงสร้าง การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)และระบบการจัดการภายใน (Logistic Management) และปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่เกิดจากผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ หรือลูกค้า เช่น การโฆษณา (PR) การตลาด (Online Marketing, Content Marketing) และการสร้างแบรนด์ (Branding)

 

ซึ่งทั้งหมดนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ฟรีตลอดงาน)

 

สามารถสมัคร ออนไลน์ ได้ที่ http://goo.gl/forms/S86Imuo1tm

 

 

หมายเหตุ :

โดยท่านสามารถชมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการ “พัฒนาร้านค้าออนไลน์ไทยสู่สากล (Improve Thai e-Shop to Worldwide)” ย้อนหลังได้ที่ เสวนา “จับพิกัด e-Commerce โลก เปิดโอกาส e-Commerce ไทย” www.facebook.com/DBDeCommerce/posts/362366980630099
Powerpoint การสัมมนาพัฒนาร้านค้าออนไลน์ไทยสู่สากล www.facebook.com/DBDeCommerce/posts/362404033959727
สำหรับเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการออกเครื่องหมาย DBD Registered สามารถดูได้ที่
สถานที่จดทะเบียน และเอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ www.trustmarkthai.com/ecm/public/newsletter/view.html?id=364
การออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered www.trustmarkthai.com/ecm/public/newsletter/view.html?id=383

 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • ฝ่ายประสานงาน : สุวิชชา สุทธิธรรม
  • โทร. 097-280-5233
  • e-mail : mahidol.seminar@gmail.com

 

หรือ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์