2014-03-11_155142

ขอเชิญร้านค้าเทพและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรสร้างความเชื่อมั่นขยายตลาดธุรกิจ e-Commerce”  เพื่อพัฒนาธุรกิจ/เว็บไซต์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ DBD Verified

ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 25, 26, 27 มีนาคม 2557
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 20, 21, 22 พฤษภาคม 2557

และกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ รุ่นที่ 1 – 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

2014-03-11_155006

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า e-commerce@dbd.go.th  โทร. 02547 5959-61