ภาพลักษณ์ตำรวจไทย แบบไหนที่คุณอยากเห็น

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ “ภาพลักษณ์ตำรวจไทย แบบไหนที่คุณอยากเห็น” ในวันเสาร์ที่ 22 ก.พ. 2557 เวลา 12.30 ณ Convention Hall 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำรองที่นั่งฟรีได้ที่ 02-241-3905

ประเด็นเสวนา

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นที่ 4 จัดงานสัมมนาสาธารณะ หัวข้อ “ภาพลักษณ์ตำรวจไทย…? แบบไหนที่คุณอยากเห็น”

ผู้ร่วมเสวนา

  • พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
  • ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • คุณดนัย เอกมหาสวัสดิ์ สื่อมวลชนอาวุโส
  • ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข นักวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัน – เวลา – สถานที่เสวนา

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ อาคารดี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

สำรองที่นั่งฟรีและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณประมณฑ์ ตั้งตระกูลทรัพย์ (กระติก) 02-241-3905, Fax 02-241-3906