fbpx

[อีเมล] เปลี่ยนการ reply จาก noreply@lnwmail.com เป็น reply ไปยังอีเมลลูกค้าแล้วจ้า

จากเดิม เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือแจ้งชำระเงินเข้ามา เจ้าของร้านจะได้อีเมลจากระบบ และเมื่อเจ้าของร้าน reply เพื่อตอบกลับไปยังลูกค้า ผู้รับอีเมลกลับเป็น  noreply@lnwmail.com ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการส่งอีเมลผิดกันบ่อยๆ และลูกค้าอาจจะไม่ได้รับอีเมลตอบกลับจากทางร้าน แต่ตอนนี้ Lnwshop ได้เปลี่ยนการ reply จาก noreply@lnwmail.com เป็น reply ไปยังอีเมลลูกค้าแล้วจ้า…

ตัวอย่างอีเมลรายการสั่งซื้อที่เจ้าของร้านจะได้รับจากระบบเมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อเข้ามา

เมื่อมีการ reply หรือตอบกลับอีเมลทั้งอีเมลที่เป็นรายการสั่งซื้อ และรายการแจ้งชำระเงิน ในช่องผู้รับอีเมล จะเป็นอีเมลของลูกค้าที่ได้สั่งซื้อสินค้าเข้ามา ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการผิดพลาดในการส่งอีเมลได้อยากมากเลยทีเดียว :)

Leave a Reply