“Our elections are free – it’s in the results where eventually we pay.”
การเลือกตั้งของพวกเราทั้งหลายนั้น ไม่ต้องเสียเงิน ผลการเลือกตั้งต่างหากที่เราต้องจ่าย
;Bill Stern