คำนึงถึงการมีชีวิตให้ “กว้างขวาง” มากกว่าการมีชีวิตให้ “ยืนยาว” – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว