fbpx

[ข้อตกลงการใช้งาน] ข้อตกลงในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน…

เนื่องจากการใช้งานร้านค้า Lnwshop คุณจะสามารถตั้งชื่อ URL ร้านค้าของตนเองได้ เช่น example.lnwshop.com โดยที่ผู้ใช้ท่านอื่นๆ จะไม่สามารถใช้ชื่อ URL ซ้ำกับของคุณได้ ดังนั้นทางเราจึงขอแจ้งแถลงไขอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อตกลงเกี่ยวกับการยกเลิก URL ในกรณีที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลานานๆ

Read more