ร้านค้าออนไลน์ต้องรู้ ! ขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำเป็นต้องแสดงเครื่องหมาย มอก.

ร้านค้าออนไลน์จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ต้องแสดง QR Code ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเครื่องหมาย มอก. บนผลิตภัณฑ์ในสื่อโฆษณา หรือแสดงในกรอบรูปภาพสินค้า หรือแสดงในข้อมูลรายละเอียดสินค้า หากไม่พบ อาจถูกแจ้งตรวจสอบเพิ่มเติม!

ประกาศว่าด้วยเรื่องการโฆษณา จำหน่าย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกหนังสือแจ้งผู้ประกอบการออนไลน์ ว่าด้วยเรื่องการโฆษณา จำหน่าย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตาม มาตรา 36 และมาตรา 36/1 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ใจความว่า ให้ผู้ที่โฆษณา จำหน่าย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้างต้น แสดงภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือแสดงเครื่องหมายในกรอบภาพผลิตภัณฑ์ หรือในข้อความบรรยายผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. แสดงภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

แสดงเครื่องหมาย มอก ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. แสดงเครื่องหมาย มอก. ในกรอบภาพผลิตภัณฑ์

แสดงเครื่องหมาย มอก ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3. แสดงในข้อความบรรยายผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมเลขที่ มอก.

แสดงเครื่องหมาย มอก ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ในกรณที่ไม่พบข้อมูลตามจุดข้างต้น เสี่ยงโดนแจ้งตรวจสอบโดยกองตรวจการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อควรระวัง – การโฆษณา จำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับ ต้องมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ต้องทำหรือนำเข้า โดยผู้ทำหรือนำเข้าที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก่อนทำ หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์เท่านั้น


ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและใบอนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรมของสินค้าคุณ ได้ที่นี่

หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถดูช่องทางการติดต่อได้ที่นี่ >> ช่องทางการติดต่อกองตรวจการมาตรฐาน

ข้อมูลจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม www.tisi.go.th