กิจกรรมอบรมการพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นแบบ Cross-Platform

กิจกรรมอบรมการพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นแบบ Cross-Platform   เวิร์คช็อปการเขียนแอพฯขั้นสูง (AR, LBS, Gyro sensor, NFC )     การให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม  โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง พร้อมร่วมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท สมัครเข้าร่วมโครงการด่วน รับจำนวนจำกัด!!!

    ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีมากโดยเฉพาะประเทศไทยไทยและประเทศอาเซียน ที่กำลังก้าวสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมรับโอกาสการตลาดที่จะเกิดขึ้นจากประชากรมากกว่า 600 ล้านคน การดำเนินธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการขายและภาพลักษณ์บริษัทให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เข้ามาใช้ในกิจการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ  ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (Internet) ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วทุกมุมโลกและสามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว อีกทั้งการเติบโตของตลาดโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ในเมืองไทยมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่อง  ประกอบความพร้อมของการให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ส่งผลให้ตลาดโมบายส์แอพพลิเคชั่นบนมือถือในเมืองไทยเติบโตขึ้นอย่างมาก การนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในอุตสาหกรรมค้าปลีก จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมค้าปลีกไทย ช่วยลดต้นทุน ลดเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเติบโต ยกระดับการบริการ ช่วยวางแผนการจัดการสินค้าคงคลัง การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ยังเป็นการสร้างงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และ ยังเพิ่มรายได้ให้ประเทศอีกด้วย

          อย่างไรก็ตามด้วยจำนวนโมบายส์แอพพลิเคชั่นที่เพิ่มขึ้นมากมาย แต่พบว่ายังมีแอพพลิเคชั่นสำหรับอุตสาหกรรมไม่มากนัก อีกทั้งแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ ไม่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม และไม่สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงสร้างแนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ด้วยการอบรมการพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นแบบ Cross-Platform การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาในด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง เพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี หรือเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่ที่เข้าใจ และสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อีกด้วย


วัตถุประสงค์ของโครงการ

          • ส่งเสริมให้เกิดโมบายส์แอพฯ ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมค้าปลีก
• เพื่อสร้างนักพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นแบบ Cross-Platform ในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น iOS, Android, Windows Phone และ Blackberry
• เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่
• สร้างความพร้อมการนำซอฟต์แวร์โมบายส์แอพฯสู่ตลาดสากลรองรับการเปิดเสรี 5 ด้านของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)


ลักษณะโครงการ

          โครงการนี้ เป็นการอบรมการพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นเบื้องต้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาในด้านเทคนิคและอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง และเฟ้นหาผู้มีแนวความคิดเป็นเลิศ รวมถึงให้รางวัลสำหรับแอพพลิเคชั่นยอดเยี่ยม 10 ผลงาน


กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

          • นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
• บุคคลทั่วไป นักพัฒนา หรือผู้ที่สนใจพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

          • มีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม เช่น Java, Javascript, HTML5, CSS
• ผู้เข้าร่วมต้องส่งรายละเอียดแอพพลิเคชั่นส่งเสริมอุตสาหกรรมค้าปลีกอย่างน้อย 1 ผลงาน
• มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
• ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีมพัฒนาผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ

วิทยากร

          • วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นแบบ Cross-Platform
• ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมค้าปลี
• ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์โมบายส์แอพพลิเคชั่น

เกณฑ์การประเมิน

          ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อ

          • เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 80%
• ส่งผลงานแอพพลิเคชั่นแอพพลิเคชั่นส่งเสริมอุตสาหกรรมค้าปลีก
• ผลงานที่ได้รับรางวัล พิจารณาจาก

                    – นวัตกรรม / ความโดดเด่นของแอพพลิเคชั่น (20%)
– ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ (25%)
– การตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้งานอย่างแท้จริง (25%)
– ความสมบูรณ์ / การใช้เทคโนโลยี (20%)
– การนำเสนอผลงาน (10%)

รางวัลผลงานยอดเยี่ยม 10 รางวัล

          • เงินรางวัลเงิน 10,000 บาท
          • ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี
          • รางวัลพิเศษจากผู้ให้การสนับสนุ

          หมายเหตุ ผลงานที่ได้รับเงินรางวัลต้องนำผลงานออกสู่สาธารณะ และสามารถใช้งานได้จริง

ค่าลงทะเบียน (ไม่รวมภาษี)

          • คนละ 2,000 บาท
• คลิ๊กลงทะเบียน

การชำระเงิน

1. กรุณาชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้าภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร มีรายละเอียดดังนี้

ค่าลงทะเบียน : 2,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วิธีการชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา : ถนนแจ้งวัฒนะ
ชื่อบัญชี : Software Park Thailand # 2
เลขที่บัญชี : 324-2-56262-0
ประเภท : ออมทรัพย์

2. เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดส่งหลักฐานการโอนเงิน สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน ดังนี้

  • สำเนาใบ Pay In (แสกนหรือภาพถ่ายที่ชัดเจน )
   สำหรับบุคคลธรรมดา

   • ชื่อ-นามสกุล
   • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
   • ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำหรับบริษัท / สถานประกอบการ
   • ชื่อบริษัท / สถานประกอบการ
   • รหัสสาขา (กรณีที่ไม่เป็นสำนักงานใหญ่)
   • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
   • ที่อยู่ (ตามใบ ภ.พ.20)
  • ส่งหลักฐานการชำระเงิน และข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ ผ่านเว็บไซต์ http://www.mtsquared.org/payment

สถานที่อบรม

          • ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

          • ปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และข้อมูลความต้องการแอพพลิเคชั่นในค้าปลีก พร้อมตัวอย่างแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจ (24 กุมภาพันธ์ 2557)
• อบรมพื้นฐานการพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นแบบ Cross-Platform (24-27 กุมภาพันธ์ 2557)
• เวิร์คช็อปเทคนิคการเขียนโปรแกรมระดับสูง (AR, LBS, Gyro sensor, NFC ) (24-27 กุมภาพันธ์ 2557)
• ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา (25 มีนาคม , 27 พฤษภาคม 2557)
• ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมค้าปลีก (28 กุมภาพันธ์ , 13 มีนาคม  2557)
• ให้คำปรึกษาจากผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจโมบายส์แอพพลิเคชั่น (28 กุมภาพันธ์ , 13 มีนาคม  2557)
• คัดเลือก 10 ผลงานยอดเยี่ยม ได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมออกสู่ตลาดและสิทธิพิเศษต่างๆ (26 มิถุนายน  2557)
• มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ (ต้องมีเวลาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80%)
*  หมายเหตุ ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่นี่ ]