เนื่องด้วยภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน สรรพากรได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงได้มีนโยบายสนับสุนการลดใช้กระดาษในการยื่นแบบภาษี โดยส่งเสริมให้เปลี่ยนไปใช้การยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ตแทน ซึ่งได้ยื่นสิทธิพิเศษแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่านสามารถยื่นภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้น 8 วัน ทั้ง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ  โดยนโยบายนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึง 31 มกราคม 2557

โดยสรุปได้ว่า

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด.91 ยื่นภายในวันที่ 8 เม.ย. ของปีถัดไป
  • ภ.ง.ด.94 ยื่นภายในวันที่ 8 ต.ค. ของทุกปี
 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.52, ภ.ง.ด.55 ยื่นภายใน 158 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
  • ภ.ง.ด.51 ยื่นภายใน 2 เดือน 8 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา6เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
  • ภ.ง.ด.54 ยื่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 ยื่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภ.ง.ด.30 ยื่นภายใน 23 วันของเดือนถัดไป
  • ภ.ง.ด.36 ยื่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
 5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ภ.ธ.40 ยื่นภายใน 23 วันของเดือนถัดไป

โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิขยายเวลานั้น ต้องทำการยื่นแบบปกติและแบบเพิ่มเติมผ่านทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น หากมีการยื่นแบบปกติเป็นกระดาษ และเพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ต หรือ ยื่นปกติทางอินเตอร์เน็ตและเพิ่มเติมเป็นกระดาษ จะไม่ได้รับสิทธิการขยายเวลานี้

ที่มา คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต