Internet Explorer 9 ออกมาได้ไม่นานกระแสข่าว Internet Explorer 10 ก็ออกมาให้ไปทุกคนรอลุ้นว่าจะมีอะไรมาใหม่เพื่อไปสู้กับ Browser ของค่ายอื่น ๆ แต่ตอนนี้ Microsoft ยังไม่ได้บอกความสามารถของ Internet Explorer 10 หรือ IE 10 ออกมาเลย ได้บอกแต่เพียงว่า IE 10 ไม่รองรับลง Windows Vista ซึ้งก็ไม่หน้าแปลกใจแต่อย่างใดเพราะ Internet Explorer 9 ก็ไม่รองรับ Windows Xp ในขณะนี้ตัว IE10 ยังออกมาเป็นตัวทดลองใช้งานเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ต้องการทดลองใช้งานต้องใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Windows  7  เท่านั้น