กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubation)
โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี” (New Entrepreneurs Creation; NEC)


ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี” ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ สามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจที่หลายหลาก อาทิ การวินิจฉัยธุรกิจ การให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำทั้งในด้านธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดอื่น ๆ อีกด้วย กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจภาคการผลิตและบริการธุรกิจเทคโนโลยี โดยประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. บริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย (สัญชาติไทย) ไม่ต่ำกว่า 51%
2. บริษัทประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยี
3. มีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายและออกสู่ตลาดหรือมีแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้และ/หรือมีศักยภาพในการแข่งขัน
4. มีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการและพร้อมให้ข้อมูลแก่โครงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยโครงการฯจะรักษาข้อมูลเป็นความลับ
5. ให้ความร่วมมือกับทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การวินิจฉัยแผนธุรกิจและแนะแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง
2. รับการให้คำปรึกษาและแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งในด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
3. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ การออกสู่ตลาดในและต่างประเทศกับโครงการของ สวทช. การออกงานแสดงนิทรรศการ การเข้าร่วมกิจกรรม business matching, พบกับแหล่งเงินทุน, บริษัทร่วมลงทุน หรือ Angel fund เป็นต้น
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์ขอเช่าพื้นที่เพื่อการประกอบธุรกิจที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) สวทช. รังสิต ปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนค่าเช่าจากโครงการมากถึง 75% ในปีแรกของการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกและประเมินผู้เช่า อวท. ในด้าน safety & environment และวิศวกรรมอาคาร)
5. มีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการและให้ความร่วมมือกับทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
6. มีความพร้อมให้ข้อมูลแก่โครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยโครงการฯ จะรักษาข้อมูลเป็นความลับ

การรับสมัคร
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้    เอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือทาง http://www.nstda.or.th/ และส่งใบสมัครมาทาง จดหมายอิเลคทรอนิกส์ pasinee@nstda.or.th หรือsansanee@nstda.or.th
หรือส่งจดหมายมายัง
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 309, ชั้น 3 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย สวทช. ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

ระยะเวลารับสมัคร วันนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2554

วิธีการคัดเลือก การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาจากใบสมัคร โดยการคัดครองใบสมัครจากคุณสมบัติเบื้องต้นที่โครงการระบุ
2. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการนำเสนอแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และผลการดำเนินธุรกิจ (กรณีที่มีการดำเนินธุรกิจมาแล้ว) ต่อคณะกรรมการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมโครงการมีความประสงค์จะใช้พื้นที่ ณ อุทยานวิทยาศาตร์ฯ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเอกสารการขอเข้าใช้พื้นที่เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ อวท.พิจารณาอนุมัติด้วย

ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน ตั้งแต่ธันวาคม 2553 จนถึงกรกฎาคม 2554

ที่อยู่ติดต่อ
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Email :prisda@nstda.or.thsansanee@nstda.or.th /pasinee@nstda.or.th Tel : 02 546 7200 Ext 5378 / 5340 / 5375

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี้
Download