ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์และธุรกิจเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์และธุรกิจเทคโนโลยี
(Technopreneur Development Program- TDP-NEC)

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดโครงการ  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์และธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneur Development Program- TDP-NEC)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ นักวิจัยหรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ได้เริ่มดำเนินธุรกิจของตัวเอง และสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โครงการนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือในระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ  นี่คือ! โอกาสที่ไม่ควรพลาดของนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่รวมถึงนักวิจัยและผู้ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของตนเองสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการ

1. ได้รับการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเชิงธุรกิจที่เป็นพื้นฐานไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี       ศูนย์บ่มเพาะฯ ได้จัดเตรียมหัวข้อในการอบรมให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่จะเริ่มธุรกิจได้อย่างมีแบบแผน

2. คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นๆ        ศูนย์บ่มเพาะฯได้จัดเตรียมคณะที่ปรึกษาไว้คอยให้คำชี้เเนะและเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ท่านได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

3. แผนธุรกิจพร้อมใช้งานได้จริงโดยผ่านการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ท่านเริ่มธุรกิจได้อย่างมีแบบแผนและรู้จักการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และทิศทางของการตลาดได้อย่างดี

4. บริการด้านสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกเมื่อเริ่มตั้งธุรกิจสำหรับใช้ติดต่อธุรกิจ เช่น พื้นที่ทำงาน โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น   *** (สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้น)

5. สิทธิพิเศษในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมการทำธุรกิจ         ศูนย์บ่มเพาะฯเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่สามารถจะมาช่วยท่านในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนหรือให้ข้อมูลเชิงวิชาการ ความช่วยเหลือด้านการตลาด ได้แก่
– – ->>ฟรี สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ Microsoft เป็นเครื่องมือในการพัฒนา สามารถดาวน์โหลด MS Developer Tools มูลค่ารวมกว่า4,000,000 บาท โดยมอบสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์เพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆเป็นเวลา 3 ปี พร้อมสนับสนุนทางเทคนิคและหาช่องทางการตลาดเสริม

6. การเชื่อมต่อแหล่งสนุบสนุนเงินทุนหรือร่วมลงทุนสำหรับท่านที่ต้องการขยายการลงทุน       ศูนย์บ่มเพาะฯจะเป็นสื่อกลางให้ท่านได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนทั้งในแลัต่างประเทศ

7. สำหรับผู้ที่มีความโดดเด่นในโครงการจะได้รับโอกาสประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านหรือองค์กร โดยศูนย์บ่มเพาะฯยินดีร่วมสนุบสนุนเป็นสื่อกลางในการร่วมเผยแพร่สินค้าหรือองค์กรของผู้ประกอบการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ผ่านทางสื่อต่างๆของทาง สวทช.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. มีผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีหรือซอฟท์แวร์ที่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้จริง
2. ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำธุรกิจมาแล้วต้องไม่เกิน 3 ปี
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
4. วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
5. ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2554

กำหนดการอบรม
ประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือน มิถุนายน 2554 (จะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนภายหลัง)

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. ร่างโครงการที่จะนำเข้าร่วมโครงการ
3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากใบสมัครและการสัมภาษณ์  ผลการพิจารณาเป็นสิทธิของโครงการโดยเด็ดขาด
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 100 คน

หลักสูตรแบ่งเป็น 2 สาขาได้แก่
สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านซอฟต์เเวร์
สาขาธุรกิจเทคโนโลยี เหมาะสำหรับนักวิจัยหรือผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้จริง
( รายละเอียดหลักสูตรแต่ละสาขาตาม File แนบ)

รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
• ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมอบรมจะต้องวางเงินประกัน 3,000 บาท  ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อส่งแผนธุรกิจที่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า 80  %
• สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์เรียนในวันและเวลาราชการ ประมาณเดือนละ 2 -4 วัน และพบที่ปรึกษาระดับชั้นนำตลอดโครงการ
• สาขาธุรกิจเทคโนโลยีเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ ประมาณ 2 เดือน และพบที่ปรึกษาระดับชั้นนำตลอดโครงการ

สิทธิของผู้ผ่านการอบรม
• ได้รับวุฒิบัตรการอบรม ภายใต้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ของหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ
• สามารถเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าร่วมโครงการกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. หรือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ม. เกษตรศาสตร์
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  e-mail:nec@tmc.nstda.or.th
ศูนย์บ่มเพาะ สวทช.-อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต
โทร. 02-564-7000 ต่อ 5362, 5372, 5373, 5375

ศูนย์บ่มเพาะ สวทช.-ซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ
โทร. 02-583-9992 ต่อ 1511, 1512

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  ม. เกษตรศาสตร์  บางเขน
โทร. 02-942-8812 ต่อ 528

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้
ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกรายละเอียดส่งมาที่  e-mail:nec@tmc.nstda.or.th
• ใบสมัครร่วมโครงการ
• แบบฟอร์มร่างโครงการ
• หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี
• หลักสูตรธุรกิจซอฟต์แวร์

Lnw Rilak

ยินดีที่ได้รู้จักกับผู้อ่านทุกๆท่านครับ ตอนนี้ผมกำลังดูอยู่ว่า Rilakkuma (・ェ・) ตัวอ้วนๆ กลมๆ กับ Alpaca (・ω ・) คอยาวน่ากอด ตัวไหนน่ารักกว่ากัน ^_^

One thought on “ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์และธุรกิจเทคโนโลยี

Leave a Reply

สวัสดีค่ะ Lnw Blog ขออนุญาตเก็บ Cookie ของคุณนะคะ Cookie ที่เราเก็บมีไว้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงบทความต่าง ๆ ในบล็อกของเรา เพื่อให้เป็นบล็อกที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น รวมถึงเราจะมีการใช้เพื่อทำการตลาดในการนำเสนอเนื้อหาที่คุณน่าจะสนใจให้กับคุณ หากคุณอยากให้เรานำเสนอข้อมูลที่ถูกใจคุณ รบกวนกด "ยินยอม" ให้เราได้เก็บข้อมูลด้วยนะคะ ทาง Lnw Blog ต้องขอบคุณที่คุณอนุญาตให้เราเก็บ Cookie ด้วยค่ะ แต่หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่ ตั้งค่า นะคะ และคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ค่ะ

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็นค่ะ

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Analytics

  คุ้กกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ หากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผลและปรับปรุงเว็บไซต์ได้

 • Google Tag Manager

  คุ้กกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ หากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผลและปรับปรุงเว็บไซต์ได้

 • Facebook Pixel

  คุ้กกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลเพื่อการโฆษณา หากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาโฆษณาของเราได้

บันทึก