สำนวนเทพ 19 ก.ค. 54 (อายุ)

“About the only thing that comes to us without effort is old age.” สิ่งเดียวที่มาหาเราโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลย นั่นคือ อายุที่มากขึ้นตลอดเวลาเท่านั้น ;Gloria Pitzer

Read more